Podmínky ochrany osobních údajů na www.katalogfirmy.cz | Nezaradení - zberná kategória NEMAZAŤ

Podmínky ochrany osobních údajů na www.katalogfirmy.cz | Nezaradení - zberná kategória NEMAZAŤ
Nezaradení - zberná kategória NEMAZAŤTelefon : 00421 907 062 007

Nezaradení - zberná kategória NEMAZAŤ

Profil firmy

Podmínky ochrany osobních údajů na www.katalogfirmy.cz

1. Provozovatel

MONEX SLOVAKIA s.r.o. jako provozovatel a majitel www.katalogfirmy.cz (dále jen společnost "MONEX") respektuje Vaše soukromí. Tyto podmínky o ochraně osobních údajů popisují Vaše práva na ochranu Vašich osobních údajů a naše povinnosti související s jejich ochranou.

Pokud máte nějaké otázky, můžete se na nás obrátit na E-mail: info@katalogfirmy.cz, telefon: 00421 907 062 007, nebo poštou na naši adresu MONEX SLOVAKIA s.r.o., Banícka 14/7, 971 01 Prievidza, Slovensko.

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které Vás identifikují jako osobu, jako Vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa nebo telefonní číslo atd. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro poskytování služeb našim zákazníkům. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely, společnost MONEX zpracovává Vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Prosíme, nepoužívejte webovou stránku www.katalogfirmy.cz ani naše služby, pokud nesouhlasíte s tím, jak zpracováváme osobní údaje podle těchto podmínek ochrany osobních údajů.

3. Zdroje osobních údajů

Společnost MONEX získává Vaše osobní údaje přímo od Vás, které jste mu poskytl/a a to:

  • Vyplněním a odesláním poptávkového formuláře,
  • Vyplněním a odesláním registračního formuláře,
  • Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře,
  • Potvrzením emailové nebo tištěné objednávky,
  • Potvrzením emailové nebo tištěné smlouvy,
  • Poskytnutím při vzájemné korespondencí,
  • Poskytnutím při osobní nebo telefonické komunikací.

4. Účel zpracování osobních údajů

Společnost MONEX zpracovává Vaše osobní údaje pro následující marketingové účely:

(A) zasílání newsletterů z www.katalogfirmy.cz obchodní a neobchodní povahy prostřednictvím elektronické pošty, které mohou obsahovat reklamní a jiné nabídky, odkazy na zajímavé články z periodik a webových stránek společnosti MONEX, nebo jiné informace,

(B) zasílání poštovních listinných zpráv, informací, nabídek a katalogů,

(C) kontaktování prostřednictvím telefonu s obchodními nebo jinými nabídkami nebo neobchodními informacemi, průzkumů, informacemi o pohledávkách nebo jinými otázkami, 

(D) kontaktování prostřednictvím SMS a MMS zpráv,

(E) průzkumy spokojenosti a jiné zákaznické průzkumy,

(F) shromáždění do databáze ve formátu excel,

(G) evidence osobních údajů v informačních systémech společnosti MONEX.

5. Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám poskytli buď přímo v objednávce, smlouvě nebo prostřednictvím formulářů na naší webové stránce www.katalogfirmy.cz, telefonicky nebo jiným věrohodným způsobem (např. Dopisem nebo e-mailem). Souhlas, který jste nám poskytli pro marketingové účely, je dobrovolný a jeho poskytnutí není smluvní ani zákonnou požadavkem. Společnost MONEX nemůže podmiňovat smluvní plnění udělením tohoto souhlasu.

6. Odvolání souhlasu

Souhlas můžete kdykoliv odvolat elektronickou poštou na adresu info@katalogfirmy.cz písemně na adresu MONEX SLOVAKIA s.r.o., Banícka 14/7, 971 01 Prievidza, Slovensko, nebo prostřednictvím e-mailové odpovědi na newslesterovú zprávu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu Vaše osobní údaje přestaneme neprodleně zpracovávat a vymažeme je.

7. Právo namítat a právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů

Máte právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů přímo společnosti MONEX SLOVAKIA s.r.o. a to e-mailem na adrese info@katalogfirmy.cz nebo dopisem poštou na naši adresu MONEX SLOVAKIA s.r.o., Banícka 14/7, 971 01 Prievidza, Slovensko.

Kromě práva podat námitky máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky.

8. Příjemci osobních údajů

Společnost MONEX zpracovává Vaše osobní údaje především pro vlastní účely. Kromě toho může poskytnout Vaše osobní údaje našim obchodním partnerům, jejichž prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme. Jde o důvěryhodné osoby (tzv. Příjemci a zprostředkovatelé), které pro nás zajišťují vývoj, údržbu a provozování softwarových řešení a jiných služeb, jejichž prostřednictvím Vaše osobní údaje zpracováváme.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou navíc naši zaměstnanci. Vaše osobní údaje můžeme s Vaším souhlasem poskytnout i třetím osobám, které budou vaše osobní údaje zpracovávat pro jejich marketingové potřeby.

9. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Společnost MONEX nemá v úmyslu prodat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

10. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 20 let od udělení Vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Po uplynutí této doby nebo při odvolání Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje vymažeme (ledaže Vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě než je souhlas). Před uplynutím této doby Vás můžeme požádat o prodloužení Vašeho souhlasu na dalších 20 let.

11. Práva dotčené osoby

(A) Máte právo na přístup ke svým osobním údajům.

(B) Máte právo na opravu osobních údajů nebo, na omezení zpracování osobních údajů.

(C) Máte právo na vymazání osobních údajů.

(D) Máte právo podat námitky proti zpracování.

(E) Máte právo na přenositelnost údajů.

(F) Máte právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email společnosti MONEX podle bodu 6.

(G) Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

12. Zásady zpracování osobních údajů

(A) ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobní údaje zpracováváme spravedlivě, transparentně a pouze na základě zákonného důvodu (souhlas dotčené osoby, plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, ochrana životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby, plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci , oprávněný zájem společnosti MONEX). Při zpracovávání nebudeme porušovat práva dotčené osoby.

(B) ZÁSADA OMEZENÍ ÚČELU: Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na konkrétní, přesně určený, vymezený a oprávněný účel, jinak pouze na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

(C) zásada minimalizace SOUKROMÍ: Můžeme zpracovávat jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo ty, které nám umožňuje zpracovávat zákon. Nepotřebné osobní údaje nebudeme zpracovávat ani jejich vyžadovat. Je zároveň i na Vás, abyste nám poskytli jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné nezbytné pro účel, pro který je budeme zpracovávat a neposkytovaly nám nadbytečné údaje (např. Při vzájemné komunikaci apod.).

(D) ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Zpracováváme jen správné a aktuální osobní údaje. Pokud jsou námi zpracovávány osobní údaje nesprávné nebo neúplné, tak jejich opravíme nebo doplníme. Nesprávné osobní údaje vymažeme. Správnost údajů také závisí i na Vás, a proto je nezbytné, abyste nám vždy poskytli správné a úplné osobní údaje. 

(E) zásada minimalizace UCHOVÁVÁNÍ: Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu nebo stanovenou právním předpisem. Delší je budeme zpracovávat pouze na archivační, vědecké nebo statistické účely nebo účely historického výzkumu.

(F) ZÁSADA INTEGRITY A DŮVĚRNOSTI: Osobní údaje ochráníme před ztrátou, náhodným vymazáním, poškozením, odcizením nebo zničením. Zajistíme, aby nedocházelo k nezákonnému zpracovávání osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je důležitá a zajišťujeme ji prostřednictvím standardních přiměřených technických a jiných opatření.

(G) ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI: Odpovídáme za bezpečnost a ochranu osobních údajů Vám a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, který je oprávněn prozkoumávat zpracovávání osobních údajů v rámci řízení o ochraně osobních údajů.

13. Podmínky zabezpečení osobních údajů

(A) Společnost MONEX prohlašuje, že přijala všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

(B) Společnost MONEX přijala technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v papírové podobě.

(C) Společnost MONEX prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a osoby účastnící se poptávkového řízení, které tímto plní samotnou podstatu služby.

14. Zpracování osobních údajů dětí

V případě, že máte méně než 16 let, a poskytli jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je třeba, aby byl tento souhlas udělen a potvrzen i Vaším zákonným zástupcem. V této souvislosti můžeme od Vás požadovat datum narození jako jeden z osobních údajů za účelem ověření Vašeho věku.

15. Ostatní informace

Tyto podmínky byly vytvořeny za účelem vysvětlení ochrany osobních údajů a posílení transparentnosti při jejich zpracovávání. Tyto podmínky budou pravidelně aktualizovány a zveřejněny na webových sídlech společnosti MONEX. Podmínky nabývají účinnosti 25. května 2018.

 

Kategorie, ve kterých je firma zařazena

Zadat poptávku - Podmínky ochrany osobních údajů na www.katalogfirmy.cz

Poptávkový formulář
Název (firmy / úřadu) *
Přidat přílohy k poptávcePřidat přílohy k poptávce  (max. 10MB pro jednu přílohu)
Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná. Kopie Vaší poptávky bude zaslána i na Váš e-mail.
ZDARMA ZADAT POPTÁVKULEDEOS - specialista na vývoj a výrobu LED osvětlení
Dětská a víceúčelová hřiště, sportoviště, zahradní architekturaDětská hřiště na klíč přímo od výrobceNejkvalitnější vybavení pro street workoutProfesionální komunální technika pro údržbu měst a obcíDětská hřiště, fitness & workoutwww.dina.skStavby Krajča s.r.o. - dětská hřiště, sportoviště, víceúčelová hřišťeNejlevnější nádoby na zimní posypRozhlasová a ozvučovací technika EL-MIKManutan, největší obchod s vybavením pro vaši firmu, sklady a dílnuROYAL TECH s.r.o.Komplexní vybavení mateřských, základních, středních a vysokých školVánoční osvětlení - ATELIÉR MAUR s.r.o.L - DEN Slovakia, spol. s r.o.Lacitta s.r.o. - Mobiliář, dětské koutkyVýrobce a distributor zařízení pro dětská hřištěREX, s.r.o.Posilování bez velké námahy a pod širým nebem? To jsou fit-parky od naší společnosti!Osvětlení - ozvučení měst a obcíELKOPLAST CZ, s.r.o.Výrobce venkovních vitrín a mobiliářeBerger-Huck s.r.o.Vývoj – výroba – montáž a servis bezdrátových rozhlasů – varovných systémůVítězslav Smitka - Dřevovýroba BALKONPRECOL s.r.o.Radarové měřiče rychlostiNÁBYTEK HONZA s.r.o.Kompletní vybavení školPavlacký s.r.o.Bezpečná a certifikovaná dětská hřiště a sportoviště – hřiště.cz, s.r.o.3D PROGRAM – unikátní 3D herní prvkyVerejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.Přední výrobce městského mobiliářeČeský výrobce profesionálního vánočního osvětleníSpecialisté na světelné dekoracePodlahy a sportovní podlahy MANElephant smile CZ, s.r.oKASFORM s.r.o.Bezpečnosť cestnej premávkyZnačka prémiových workoutových a parkour hřišť VARIOBarcana - vánoční osvětlení, světelné a vánoční dekoraceVybavení pro školy, kanceláře, obchody a restauraceXAN 89 s.r.o.
FRANTIŠEK SMITKA - DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, WORKOUT, FITNESSInteligentní systémy monitorování a řízení dopravyMulti Unit s.r.o. - DĚTSKÁ HŘIŠTĚSTYLBOX - Venkovní informační vitríny, Úřední deskyFrantišek Křivák - TEROSATLinea SK, s.r.o.Váš specialista na kovový nábytekČeský výrobce kontejnerů a vodních skluzavekA Sport Produkt s.r.o.Interiérové sportovní povrchywww.tabule-nabytek.czKomplexní nabídka učebních pomůcek pro základní školyInformativní radarové měřičeDopravní značení K.H. s.r.o.Školex s.r.o.Šatní skříňky s grafickým motívemŠkolní nábytek - Daffer s.r.o.REVOLUČNÍ VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVIŠTĚ - INTERTECH plus s.r.o.Funny sport s.r.o.Městský mobiliář, prvky pro panelové domyMK hlas, s.r.o.TERAsport-Müller, s.r.o.Herní prvky nejvyšší kvality od českého výrobceWORKOUT SPIRITOdborníci na bezdrátové technologie již od roku 1992TEWIKO systems s.r.o.Ing. Jiří Huptych – J.I.H.Vánoční výzdoba s 40 letou tradicíHřiště pod květinou, s.r.o.Spolehlivý partner pro města a obceKomunální, zahradní, silniční a zemědělská technikaPara Invest s.r.o.Český výrobce vánočních a světelných dekoracíProdej a pronájem dopravního značeníNábytek a vybavení do MŠMobiliář, tabule, vitrínyProdukty a služby pro bezpečnost silničního provozuPopelnice, kontejnery, odpadkové koše, podzemní kontejnery a svozová technikaUrbania, s.r.o.Dětská hřiště a nerezové herní prvky pro bezpečnou zábavuVýstavba sportovních areálů včetně realizace sportovních hal, tělocvičen, realizace přetlakových halVybavení pro obce, školy a firmyMěstské informačně orientační systémyDesignový městský mobiliářColmex - posilovny, fitparky, workout